název Divadlo U stolu - kliknutím se dostanete na Úvodní stranu   |  rezervace vstupenek: | 542 123 425  
Úvodní stranaProgram Lidé Inscenace Akce - pøesahy O divadle Napsali o nás 7029839882 Pøehlídka Sklepení Kontakty

Nejbližší pøedstavení

26.9.2018  v 19,30 | Návrat domù


Rezervace

Další pøedstavení

Zasílání informací

Pokud máte zájem o zasílání mìsíèního programu a aktuálních informací do vaší e-mailové schránky, napište nám na e-mailovou adresu dus@ced-brno.cz.

5056626633

Aktuální informace

Vážení a milí diváci,

Milí diváci, Divadlo U stolu ukonèilo svoji èinnost. Do konce prosince roku 2018 však máte ještì poslední možnost vidìt naše pøedstavení. Dohráváme!


Vaše Divadlo U stolu

Pokud máte zájem o zasílání mìsíèního programu a aktuálních informací do vaší e-mailové schránky, napište nám na e-mailovou adresu (705) 361-4460

Poøiïte si TEXTY I,II,III

Kompletní texty všech her Divadla U stolu!

KOMPLET ZA VÝHODNÝCH 120,-
JEDEN DÍL ZA 50,-
Omezený poèet kusù!

K zakoupení na pokladnì divadla. K objednání e-mailem na 4143230599 nebo na èísle 736 473 521.

Statutární mìsto Brno finanènì podporuje Centrum experimentálního divadla, pøíspìvkovou organizaci. Èinnost CED, p.o. se uskuteèòuje za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR.
© Centrum experimentálního divadla, p. o. - Divadlo U stolu, Zelný trh 9, Brno 602 00